0939 675 889


Tuyển dụng

 

CÔNG TY TNHH TOKBOCHII KOREA VN CẦN TUYỂN. 

Các vị trí nhân sự sau đây:                                                                                                 

- Quản Lý Bán Hàng : 03

- Phát triển thị trường: 3

- Chuyên gia Đào Tạo F&B: 02